Wykaz konkursów i wycieczek turystycznych organizowanych przez MOPP
w ramach kół zainteresowań


Koncert laureatów festiwali muzycznych "Śpiewać każdy może" oraz "Droga do gwiazd przez gimnazjum" odbędzie się 22 maja 2014 o godz.1400w Domu Kultury w Szczygłowicach.

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO  

KLAS V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Organizator konkursu: Miejska Szkoła Podstawowa nr  9 i Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej  w Knurowie.

2. Celem konkursu jest:

● umożliwienie uczniom klas V zaprezentowanie swoich wiadomości i umiejętności z zakresu mitologii,

● stworzenie warunków rozwijania samodzielności i osiągnięcia sukcesu,

● umożliwienie uczniom dostrzegania podobieństw w przedstawieniu tego samego elementu w treści mitu i treści obrazu,

● pobudzenie twórczej aktywności uczniów,

● dostarczenie uczniom satysfakcji, że tak dużo umieją.

3. Konkurs odbędzie się 10 kwietnia 2014 r.

4. W konkursie biorą udział uczniowie kl. V szkół podstawowych.

5. Zakres wiedzy obejmuje materiał z zakresu mitologii (J. Parandowski oraz 
podręczniki i ćwiczenia do historii i j. polskiego dla klasy IV i V).

6. Każda szkoła typuje po dwóch uczniów z klas piątych. 

7. Każdy uczeń otrzymuje kartę z zadaniami.

8. Uczniowie rozwiązują zadania w czasie 45 minut.

9. Konkurs rozpoczyna się o godz. 12.00 w MSP 9.

10. W skład komisji sprawdzającej wejdą nauczyciele -opiekunowie uczniów.

11. Po sprawdzeniu prac ogłoszone zostaną wyniki. W przypadku uzyskania przez

uczniów takiej samej najwyższej liczby punktów przewidywana jest dogrywka.

12. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik pamiątkowy dyplom.

 

13. Zgłoszenia uczestników prosimy kierować do MSP 9 (tel. 235-27-45) lub do MOPP  (tel. 235-27-13). Termin zgłoszeń upływa 07 kwietnia 2014 r.

14.Dodatkowych informacji udziela mgr Iwona Maślanka -organizatorka konkursu. 

 

XI  WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ

DROGA DO GWIAZD PRZEZ GIMNAZJUM

        

Organizatorzy:

Cele:

Uwagi organizacyjne:

  1. Organizatorami konkursu są: Miejskie Gimnazjum Nr 4, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz  Centrum Kultury w Knurowie.
  2. Konkurs adresowany jest do zespołów, solistów z całego województwa działających w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
  3. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach.

 4. Program występu powinien zawierać dwie dowolne piosenki polskie o różnym charakterze.

 5. Czas prezentacji utworów nie powinien być dłuższy  niż 10 minut.

 6. Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 zgłoszenia.

 7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń  zespół / solista zostanie poproszony o zaprezentowanie tylko 1 wybranej piosenki o czym wcześniej zostanie poinformowany (10.03.2014).

 8. Ważne terminy:

  28.02.2014 - ostateczny termin zgłoszeń do konkursu

  10.03.2014  - opublikowanie kolejności zgłoszeń

  27.03.2014  - dzień przesłuchań zgłoszonych zespołów i solistów, które odbędą się  w MDK Knurów ul. Górnicza 1

  28.04.2014 - opublikowanie wyników na stronie internetowej placówki

Termin koncertu laureatów zostanie podany w dniu przesłuchań.

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników - w późniejszym terminie.

Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych:

www.gimnazjum4-knurow.pl/

www.wokaliscizczworki.gni.pl

 9. Rozpoczęcie konkursu – godzina zostanie podana telefonicznie /sugerowany początek konkursu  godzina 9.00/ .

Wszelkie informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę  zgłoszeniową, żeby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań.

10. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest nieodwołalny.

11. Przyjazd  młodzieży odbywa się na koszt placówki, która zgłasza zespoły.

12. Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

13. Szczegółowych informacji  na temat konkursu udziela:

        Beata  Mazurek tel. 32/330-41-20 /MSP 4 poniedziałek ,wtorek, środa /

                 32/ 235-27-68  /MG 4 czwartek, piątek /

 Pytania również można kierować na adres: beatamazurek@wp.pl

14. Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1,

44-193   Szczygłowice-Knurów,

tel. 332-63-84, fax 322-63-85

15. Wypełnione  zgłoszenie należy przesłać na adres:

MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4

ul. Kilińskiego 6   44-193  Knurów 3

lub na email  konkursdrogadogwiazd@wp.pl


 

 

 

 

VI REJONOWY PIOSENKI DZIECIĘCEJ

 ” ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE “

      Organizatorzy:

UWAGI ORGANIZACYJNE

  1. Konkurs adresowany jest do zespołów, solistów działających przy szkołach podstawowych.
  2. Uczestnicy deklarują udział w jednej z dwóch kategorii wiekowych:

             W każdej kategorii przewidziany jest podział na:

      3. Każda placówka może przesłać maksymalnie 5 zgłoszeń.                                                                                                   

      4.    Program występu powinien zawierać dwie dowolne piosenki o różnym charakterze, odśpiewane w języku polskim.

      5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń  zespół/solista zostanie poproszony o zaprezentowanie tylko 1 wybranej piosenki o czym wcześniej zostanie poinformowany. Czas prezentacji utworów nie powinien być dłuższy  niż 10 minut

      6. Terminy zgłoszeń  i miejsce występów:

      Harmonogram przesłuchań zostanie podany stronie internetowej www.wokaliscizczworki.gni.pl

      7. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora.

         Werdykt jury jest nieodwołalny.

      8. Uwagi techniczno - organizacyjne.

 

      9.  Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

             w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1,

             44-193   Knurów ( Szczygłowice)

     10. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Beata  Mazurek

            tel. 32/330-41-20  /  MSP 4  poniedziałek ,wtorek, środa  /

                 32/235-27-68  /  MG 4   czwartek, piątek /

            lub 32/235-27-13 /  MOPP   codziennie /

      11. Pytania również można kierować na adres: beatamazurek@wp.pl

      12. Wypełnione  zgłoszenie należy przesłać na adres:

            A/  MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

                      ul. Kilińskiego 6  

                      44-193  Knurów

            B/   lub e-mail konkursspiewackazdymoze@wp.plRegulamin miejskiego konkursu fotograficznego „Psiaki, kociaki i inne zwierzaki”


Konkurs organizowany jest przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy współpracy ze szkolną biblioteką MSP-6 w Knurowie.

Celem konkursu jest:

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los zwierząt bezdomnych oraz przebywających w schronisku,

- uświadomienie konsekwencji, wypływających z podjęcia decyzji posiadania zwierzęcia w  domu,

- uzmysłowienie uczestnikom konkursu, że zwierzę tak jak ludzie potrzebuje miłości i czułości przez całe swoje życie.

1.Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:

2. Tematem zdjęć mają być zwierzęta przedstawione w zabawnych, nietypowych sytuacjach.

3. Prace należy przesłać do 7 lutego 2014 roku.

4. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 2 prace konkursowe.

5. Zdjęcia przyjmowane będą wyłącznie drogą internetową.

6. Przekazanie zdjęć na konkurs jest jednoznaczne z potwierdzeniem autorstwa zdjęć .

7. Prace w formatach JPG o dużych rozmiarach należy przesyłać na adres bibliotekamsp6@wp.pl  w formie załączników do listu elektronicznego.

8. W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, klasę, adres fizyczny i e-mailowy szkoły,  telefon kontaktowy szkoły, nazwisko opiekuna oraz wyraźnie zaznaczyć, iż wyraża się zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych.

9. Technika wykonania prac nie obejmuje jakiejkolwiek obróbki zdjęć.

10. Zdjęcia, na których znajdą się jakiekolwiek znaki (np. daty) będą dyskwalifikowane.       

11. Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursowego.     

12. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na czasową własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac i mogą je nieodpłatnie wykorzystać do celów reklamowych miasta na czas trwania konkursu i wystawy pokonkursowej (Kodeks Cywilny art. 921. § 3, Ustawa o prawach autorskich art. 32. 1. ,art. 34, art. 64. ).

13. Prace oceniać będzie niezależna komisja w składzie powołanym przez organizatora konkursu.

14. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

15. Za zajęcie czołowych miejsc organizator przewiduje nagrody rzeczowe, dla pozostałych uczestników konkursu  dyplomy za udział.

16.Wyniki oraz zdjęcia z poszczególnych etapów konkursu zamieszczane będą na stronie  internetowej  http://psiaki-kociaki-i-inne-zwierzaki.manifo.com/

17. Konkurs  zakończy specjalna wystawa zorganizowana w lutym 2014 roku w „Sztukaterii”.http://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=56&r=o

Autor engine'u strony: Dawid Kopiec   |   Osobą uprawnioną do zmiany wyglądu oraz treści strony jest Jolanta Leśniowska
Data ostatniej modyfikacji tej strony: 13:26, 5 czerwca 2014 r.
Firefox 2   |   Strona założona na OVH.pl 60 free - darmowy hosting   |   Panel administratora