Wykaz konkursów i wycieczek turystycznych organizowanych przez MOPP
w ramach kół zainteresowań

 


 

VII REGIONALNY KONKURS PIOSENKI DZIECIĘCEJ

 ”ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE“

      Organizatorzy:

 • Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Knurowie
 • Miejska Szkoła Podstawowa nr 4 w Knurowie
 • Centrum Kultury w Knurowie

      Cele:

 • Prezentacja dokonań twórczych młodych artystów, wymiana doświadczeń.
 • Aktywizacja zespołów szkolnych do prezentacji piękna i bogactwa kultury swoich środowisk.
 • Rozwijanie wrażliwości artystycznej dzieci poprzez zapoznanie z popularną i artystyczną literaturą muzyczną.
 • Rozwijanie zamiłowania do wspólnego muzykowania.
 • Popularyzacja muzyki rodzimej.
 • Wzbogacenie życia kulturalnego miasta.
 • Konfrontacja dokonań zespołów wokalnych.

UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do zespołów, solistów działających przy szkołachpodstawowych.  
               
 2. Uczestnicy deklarują udział w jednej z dwóch kategorii wiekowych:
 • szkoła podstawowa - klasy 0 - III
 • szkoła podstawowa - klasy IV - VI

    W każdej kategorii przewidziany jest podział na:

 • solistów
 • zespoły wokalne
 • zespoły wokalno - instrumentalne
 • chóry                                                                                                                   3. Każda placówka może przesłać maksymalnie 5 zgłoszeń.                                          4. Należy przygotować jedną wybraną piosenkę  zaśpiewaną  w języku polskim.     5.Terminy zgłoszeń  i miejsce występów:
 • 31.10.2014 r. - ostateczny termin zgłoszeń,
 • 24 - 25.11.2014 r. - dzień przesłuchań,
 • 10.12.2014 r. - koncert laureatów.  

       6. Harmonogram przesłuchań zostanie również podany do 12 listopada 2014 roku na naszych stronach internetowych.

 www.wokaliscizczworki.gni.pl   

 www.msp4knurow.republika.pl

        7. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora.

            Werdykt jury jest nieodwołalny.

       8.  Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

           w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1,

44-193 Knurów (Szczygłowice)

         9.  Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Beata Mazurek

            tel. 32/330-41-20  /MSP 4  poniedziałek, wtorek, środa/

                   32/235-27-68  /MG 4   czwartek, piątek/

         10.  Pytania również można kierować na adres: beatamazurek@wp.pl

         11.  Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres:

          A/MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

                      ul. Kilińskiego 6  44-193  Knurów  lub e - mail:

konkursspiewackazdymoze@wp.plRegulamin miejskiego konkursu plastycznego                           „Z Aniołem Stróżem jest bezpieczniej”

1. Celem konkursu jest:

 • zwrócenie większej uwagi na bezpieczne zachowania podczas zabaw uczniów w wolnym czasie
 • rozwijanie twórczej wyobraźni uczestników konkursu
 • zachęcanie ich do poszukiwania nowych technik plastycznych
 • dbanie o estetykę wykonywanych prac

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i obejmuje trzy kategorie wiekowe:

  klasy 1-2          klasy 3-4         klasy 5-6

Każda szkoła przekazuje 9 prac, po 3 z każdego pionu wiekowego.

3. Tematem prac mają być sytuacje, w których dzięki opiece Anioła Stróża             (przyjmującego różne postacie: starszego kolegi, brata, policjanta, itd.) uczestnicy konkursu mogli bezpiecznie spędzać swój wolny czas.

4. Sugerowany format to A-3, ale dopuszczalny jest także A-4.

5. Technika pracy jest dowolna, jednakże najwyżej oceniane będą techniki łączone.

6. Komisja konkursowa szczególną uwagę będzie zwracała na pomysłowość, pracochłonność prac oraz ich estetykę.

7. Decyzja niezależnej komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna.

8. Prace należy przekazywać bezpośrednio do biblioteki szkolnej MSP 6 lub sekretariatu szkoły od 6 do10 października 2014 roku.

10. O wynikach konkursu opiekunowie uczniów zostaną poinformowani telefonicznie.

11. Rozdanie nagród przewidziane jest na 21 października 2014 r. w ” Sztukaterii”.

12. Prace uczestników wyeksponowane zostaną na wystawie pokonkursowej, początkowo w „Sztukaterii”, a w późniejszym terminie w „Galerii pod Aniołem”.

13. Laureaci otrzymają ciekawe nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

14. W przypadku jakichkolwiek pytań należy pisać na adres: bibliotekamsp6@wp.pl lub dzwonić do sekretariatu szkoły pod numer 32 235-27-35. Prosić o kontakt bibliotekarza szkolnego Panią Katarzynę Sołtysik-Andrysiak.


                                                                         

REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU MITOLOGICZNEGO  

KLAS V SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Organizator konkursu: Miejska Szkoła Podstawowa nr  9 i Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej  w Knurowie.

2. Celem konkursu jest:

● umożliwienie uczniom klas V zaprezentowanie swoich wiadomości i umiejętności z zakresu mitologii,

● stworzenie warunków rozwijania samodzielności i osiągnięcia sukcesu,

● umożliwienie uczniom dostrzegania podobieństw w przedstawieniu tego samego elementu w treści mitu i treści obrazu,

● pobudzenie twórczej aktywności uczniów,

● dostarczenie uczniom satysfakcji, że tak dużo umieją.

3. Konkurs odbędzie się 10 kwietnia 2014 r.

4. W konkursie biorą udział uczniowie kl. V szkół podstawowych.

5. Zakres wiedzy obejmuje materiał z zakresu mitologii (J. Parandowski oraz 
podręczniki i ćwiczenia do historii i j. polskiego dla klasy IV i V).

6. Każda szkoła typuje po dwóch uczniów z klas piątych. 

7. Każdy uczeń otrzymuje kartę z zadaniami.

8. Uczniowie rozwiązują zadania w czasie 45 minut.

9. Konkurs rozpoczyna się o godz. 12.00 w MSP 9.

10. W skład komisji sprawdzającej wejdą nauczyciele -opiekunowie uczniów.

11. Po sprawdzeniu prac ogłoszone zostaną wyniki. W przypadku uzyskania przez

uczniów takiej samej najwyższej liczby punktów przewidywana jest dogrywka.

12. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe, a każdy uczestnik pamiątkowy dyplom.

 

13. Zgłoszenia uczestników prosimy kierować do MSP 9 (tel. 235-27-45) lub do MOPP  (tel. 235-27-13). Termin zgłoszeń upływa 07 kwietnia 2014 r.

14.Dodatkowych informacji udziela mgr Iwona Maślanka -organizatorka konkursu. 

 

XI  WOJEWÓDZKI KONKURS PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ

DROGA DO GWIAZD PRZEZ GIMNAZJUM

        

Organizatorzy:

Cele:

Uwagi organizacyjne:

 1. Organizatorami konkursu są: Miejskie Gimnazjum Nr 4, Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz  Centrum Kultury w Knurowie.
 2. Konkurs adresowany jest do zespołów, solistów z całego województwa działających w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
 3. Uczestnicy deklarują udział w poszczególnych kategoriach.

 4. Program występu powinien zawierać dwie dowolne piosenki polskie o różnym charakterze.

 5. Czas prezentacji utworów nie powinien być dłuższy  niż 10 minut.

 6. Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 zgłoszenia.

 7. W przypadku dużej ilości zgłoszeń  zespół / solista zostanie poproszony o zaprezentowanie tylko 1 wybranej piosenki o czym wcześniej zostanie poinformowany (10.03.2014).

 8. Ważne terminy:

  28.02.2014 - ostateczny termin zgłoszeń do konkursu

  10.03.2014  - opublikowanie kolejności zgłoszeń

  27.03.2014  - dzień przesłuchań zgłoszonych zespołów i solistów, które odbędą się  w MDK Knurów ul. Górnicza 1

  28.04.2014 - opublikowanie wyników na stronie internetowej placówki

Termin koncertu laureatów zostanie podany w dniu przesłuchań.

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników - w późniejszym terminie.

Wszystkie informacje zostaną umieszczone na stronach internetowych:

www.gimnazjum4-knurow.pl/

www.wokaliscizczworki.gni.pl

 9. Rozpoczęcie konkursu – godzina zostanie podana telefonicznie /sugerowany początek konkursu  godzina 9.00/ .

Wszelkie informacje i ustalenia prosimy nanieść na kartę  zgłoszeniową, żeby uniknąć niepotrzebnych zmian w kolejności występów dzieci w dniu przesłuchań.

10. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora. Werdykt jury jest nieodwołalny.

11. Przyjazd  młodzieży odbywa się na koszt placówki, która zgłasza zespoły.

12. Organizator zapewnia pełne nagłośnienie i obsługę techniczną konkursu.

13. Szczegółowych informacji  na temat konkursu udziela:

        Beata  Mazurek tel. 32/330-41-20 /MSP 4 poniedziałek ,wtorek, środa /

                 32/ 235-27-68  /MG 4 czwartek, piątek /

 Pytania również można kierować na adres: beatamazurek@wp.pl

14. Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1,

44-193   Szczygłowice-Knurów,

tel. 332-63-84, fax 322-63-85

15. Wypełnione  zgłoszenie należy przesłać na adres:

MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4

ul. Kilińskiego 6   44-193  Knurów 3

lub na email  konkursdrogadogwiazd@wp.pl


 

 

 

 

VI REJONOWY PIOSENKI DZIECIĘCEJ

 ” ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE “

      Organizatorzy:

UWAGI ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs adresowany jest do zespołów, solistów działających przy szkołach podstawowych.
 2. Uczestnicy deklarują udział w jednej z dwóch kategorii wiekowych:

             W każdej kategorii przewidziany jest podział na:

      3. Każda placówka może przesłać maksymalnie 5 zgłoszeń.                                                                                                   

      4.    Program występu powinien zawierać dwie dowolne piosenki o różnym charakterze, odśpiewane w języku polskim.

      5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń  zespół/solista zostanie poproszony o zaprezentowanie tylko 1 wybranej piosenki o czym wcześniej zostanie poinformowany. Czas prezentacji utworów nie powinien być dłuższy  niż 10 minut

      6. Terminy zgłoszeń  i miejsce występów:

      Harmonogram przesłuchań zostanie podany stronie internetowej www.wokaliscizczworki.gni.pl

      7. Oceny wykonawców dokona profesjonalne jury powołane przez organizatora.

         Werdykt jury jest nieodwołalny.

      8. Uwagi techniczno - organizacyjne.

 

      9.  Przesłuchania uczestników festiwalu odbędą się:

             w Domu Kultury w Szczygłowicach, ul. Górnicza 1,

             44-193   Knurów ( Szczygłowice)

     10. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela p. Beata  Mazurek

            tel. 32/330-41-20  /  MSP 4  poniedziałek ,wtorek, środa  /

                 32/235-27-68  /  MG 4   czwartek, piątek /

            lub 32/235-27-13 /  MOPP   codziennie /

      11. Pytania również można kierować na adres: beatamazurek@wp.pl

      12. Wypełnione  zgłoszenie należy przesłać na adres:

            A/  MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

                      ul. Kilińskiego 6  

                      44-193  Knurów

            B/   lub e-mail konkursspiewackazdymoze@wp.plRegulamin miejskiego konkursu fotograficznego „Psiaki, kociaki i inne zwierzaki”


Konkurs organizowany jest przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy współpracy ze szkolną biblioteką MSP-6 w Knurowie.

Celem konkursu jest:

- uwrażliwienie dzieci i młodzieży na los zwierząt bezdomnych oraz przebywających w schronisku,

- uświadomienie konsekwencji, wypływających z podjęcia decyzji posiadania zwierzęcia w  domu,

- uzmysłowienie uczestnikom konkursu, że zwierzę tak jak ludzie potrzebuje miłości i czułości przez całe swoje życie.

1.Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe:

2. Tematem zdjęć mają być zwierzęta przedstawione w zabawnych, nietypowych sytuacjach.

3. Prace należy przesłać do 7 lutego 2014 roku.

4. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 2 prace konkursowe.

5. Zdjęcia przyjmowane będą wyłącznie drogą internetową.

6. Przekazanie zdjęć na konkurs jest jednoznaczne z potwierdzeniem autorstwa zdjęć .

7. Prace w formatach JPG o dużych rozmiarach należy przesyłać na adres bibliotekamsp6@wp.pl  w formie załączników do listu elektronicznego.

8. W treści e-maila należy podać: imię i nazwisko, klasę, adres fizyczny i e-mailowy szkoły,  telefon kontaktowy szkoły, nazwisko opiekuna oraz wyraźnie zaznaczyć, iż wyraża się zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych.

9. Technika wykonania prac nie obejmuje jakiejkolwiek obróbki zdjęć.

10. Zdjęcia, na których znajdą się jakiekolwiek znaki (np. daty) będą dyskwalifikowane.       

11. Przesłanie fotografii jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursowego.     

12. Z chwilą nadesłania fotografie przechodzą na czasową własność organizatorów, którzy przejmują autorskie prawa majątkowe do nadesłanych prac i mogą je nieodpłatnie wykorzystać do celów reklamowych miasta na czas trwania konkursu i wystawy pokonkursowej (Kodeks Cywilny art. 921. § 3, Ustawa o prawach autorskich art. 32. 1. ,art. 34, art. 64. ).

13. Prace oceniać będzie niezależna komisja w składzie powołanym przez organizatora konkursu.

14. Decyzja jury jest ostateczna i niepodważalna.

15. Za zajęcie czołowych miejsc organizator przewiduje nagrody rzeczowe, dla pozostałych uczestników konkursu  dyplomy za udział.

16.Wyniki oraz zdjęcia z poszczególnych etapów konkursu zamieszczane będą na stronie  internetowej  http://psiaki-kociaki-i-inne-zwierzaki.manifo.com/

17. Konkurs  zakończy specjalna wystawa zorganizowana w lutym 2014 roku w „Sztukaterii”.

 

 


 


WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE ORGANIZOWANE W ROKU 2013


JESIEŃ 2013 

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWE

   MSP nr 1,2,3,7

   MSP nr 4, 6,9

   MSP nr 4,6,9   

   MSP nr 1,2,3,7

   MSP nr 1,2,3,7

   MSP nr 4,6,9

 

 

 14.09.2013  Ustroń (Równica)

 14.09.2013  Ustroń (Równica)

 05.10.2013 Przełęcz Salmopolska (Trzy Kopce                                        Wiślane) 

 12.10.2013  Salmopol (Trzy Kopce)

 16.11.2013 Bielsko-Biała (Kozia Góra)

 23.11.2013 Bielsko-Biała (Kozia Góra)

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE

 

 21.09.2013 Brenna (Błatnia)

 19.10.2013 Rycerka (Wielka Racza)

 16.11.2013 Salmopol (Karkoszczonka)

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

 

 21.09.2013 Szczyrk (Klimczok)

 19.10.2013 Wisła (Barania Góra)

 

 Wakacyjne

  wycieczki jednodniowe od godz. 900-1600


  9.07 Kraków - fabryka cukierków, zwiedzanie miasta, MC Donalds ( 22 zł)


11.07 Chorzów - pokaz eksperymentów, Mysłowice - muzeum pożarnictwa (11zł)


16.07 Proboszczowice - ranczo w gminie Toszek + śniadanie i ognisko (20 zł)


18.07 Opole - ZOO, plac zabaw ( cena 6 zł)


23.07 Ogrodzieniec - park miniatur na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej (13 zł)


25.07 Brenna - rowerki wodne dla dzieci, karuzele, mini golf, ognisko (13 zł)


 6.08 Międzybrodzie Żywieckie - Góra Żar, plac zabaw,słodki poczęstunek (16 zł


 8.08 Cieszyn - Muzem Drukarstwa, wzgórze zamkowe (10 zł)


Ceny wycieczek od 10 - 20 zł (opłata wstępów i innych atrakcji) - autokary opłacone przez MOPP, opieka nauczycieli

Zapisy od 17 czerwca w sekretariacie MOPP codziennie od godz. 8.30 lub telefonicznie pod numerem 32 235 27 13


 


 

LATO 2013 - kolonia w Rowach  15 dni nad morzem  
 

 w terminie od 12 – 26 sierpnia w cenie 1200,00 zł  

 Zakwaterowanie w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „Słowińska Perła”, który znajduje się 50 metrów od morza.  

 

Oferta zawiera: transport autokarem * 3 posiłki i podwieczorek * pokoje z łazienką * wycieczka do Ustki * rejs statkiem * zwiedzanie Słowińskiego Parku Narodowego * zajęcia taneczne z instruktorkami tańca * bilard, tenis stołowy, boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej * turnieje sportowe * gry planszowe, zabawy, konkursy * zajęcia plastyczne * zabawy muzyczne „karaoke”, dyskoteki * wieczór przy ognisku *

MOPP ubezpiecza dzieci oraz zapewnia opiekę sprawowaną przez nauczycieli knurowskich szkół.

Informacje i zapisy od 3 kwietnia w sekretariacie MOPP Knurów, Al. Lipowa 12, tel. 32 2352713 
 poniedziałek – czwartek od 830 do 1530, piątek od 830 do 1330


 

Wyjazd do Orawki 1 lipca o godz. 9.00 - zbiórka 8.45


Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej organizuje
mini - kolonię w Orawce „u Kazika”

6 dni w górach w terminie od 1 - 6 lipca 2013 roku
Koszt 380,00 zł


Oferta zawiera:
przejazd autokarem * pokoje z łazienką * 3 posiłki i podwieczorek * bilard i tenis stołowy * ognisko z pieczeniem kiełbasek * wycieczka do Zakopanego – Aqua Park * wyjazd na basen do Spytkowic * zajęcia plastyczne * turnieje sportowe, konkursy, zabawy muzyczne * karaoke, dyskoteki * malowanie na szkle (20 zł wliczone w koszt wycieczki) *

MOPP ubezpiecza dzieci oraz zapewnia opiekę sprawowaną przez nauczycieli knurowskich szkół.
Informacje i zapisy od 03.04.2013 r. codziennie w godz. 8.30 – 15.30, piątki w godz. 8.30 – 13.30
w sekretariacie MOPP
Knurów, Al. Lipowa 12, tel. 32 235 27 13 (w budynku MSP 9).


 

Zimowisko Orawka

Zbiórka 10 lutego 2013 r. o godz. 8.45 na parkingu przy kosciele M.B.Cz.
Wyjazd godz. 9.00

W dniu przyjazdu wyjście po obiedzie do kościoła, wieczorem basen - klapki i czepek. W poniedziałek wycieczka do Zakopanego. Powrót 16 lutego ok. godz. 18.30


Bezpłatne seanse filmowe dla dzieci i młodzieży knurowskich szkół  w Kino Scena Kultura

 
18 luty 2013  godz. 12 30 ŻYCIE  PI – wersja 3D   
 22 luty 2013  godz. 10 00ŻÓŁWIK  SAMMY 2” – wersja 3D

Zbiórka dzieci i młodzieży knurowskich szkół posiadających bezpłatne bilety na dziesięć minut

 przed seansem pod kinem lub na pół godziny przed seansem przy wejściu do budynku MSP 9

 - od strony kościoła  ( Miejski Zespół Jednostek Oświatowych oraz MOPP). 
 Zapisy i bilety do odbioru od 06.02.2013 r. w godz. 900-1500 w sekretariacie Miejskiego Ogniska Pracy Pozaszkolnej, przy Alei Lipowej 12 ( budynek MSP 9 – wejście) nr telefonu: 32  235-27-13.


 

 Zimowisko w Orawce „u Kazika”  

7 dni w górach dla dzieci w wieku od 8-13 lat

 

 

  I turnus od 10 – 16.02.2013

cena: 420 zł za turnus

 Oferta zawiera:  przejazd autokarem * pokoje z łazienką * 3 posiłki i podwieczorek * wycieczka do Zakopanego * kulig * basen* z pieczeniem kiełbasek* wieczór folklorystyczny * malowanie na szkle* zabawy muzyczne, karaoke, dyskoteki * turnieje sportowe, konkursy *  plastyczne * bilard i tenis stołowy

MOPP ubezpiecza dzieci oraz zapewnia opiekę sprawowaną przez nauczycieli 


 Informacje i zapisy od 5.11.2012 codziennie w godz. 8.00– 15.30 w piątki  w godz. 8 - 13.30


 

LATO Z MOPP 2012


 Wycieczka do Zawoi - 5 dni w górach

 MOPP w Knurowie organizuje wycieczkę dla uczniów knurowskich szkół w cenie 200 zł.
w terminie od 13 sierpnia - godz. 9.00 do 17 sierpnia 2012 - powrót w godzinach wieczornych.

 Zakwaterowanie – dom wypoczynkowy DIABLAK

 Oferta zawiera:  3 posiłki i podwieczorek * pokoje z łazienką * opiekę kadry pedagogicznej
z knurowskich szkół * turnieje sportowe, konkursy, zabawy muzyczne * zajęcia na obiektach sportowych (m.in stół do ping-ponga) * wycieczki piesze szlakami turystycznymi * spacery
po okolicy * wieczór przy ognisku – pieczenie kiełbasek * dyskoteki * przejazd autokarem
oraz ubezpieczenie NNW opłacone przez Miejskie Ognisko Pracy Pozaszkolnej.


Harmonogram wycieczek   

LIPIEC 2012


17.07
  „EuroPark”  Żory – mini zoo, mini golf , plac zabaw, kolejka

19.07  Częstochowa – muzeum produkcji zapałek, planetarium

24.07  Góra ŻAR – kolejka linowa

26.07  Telewizja Katowice – zwiedzanie studia TVP  

31.07  Inwałd – 1) park miniatur  dla młodzieży od 12 do 18 lat

                         2) park dinozaurów dla dzieci od 7 do 15 lat

 SIERPIEŃ 2012

02.08   Podlesice Centrum Edukacji Jaskinia „Jura”, góra Zborów

07.08   Równica – wjazd autokarem, tor saneczkowy

09.08   Jura Krakowsko-Częstochowska, Ogrodzieniec-park miniatur (zamki)

  Uczestnicy opłacają wyłącznie wstępy - przejazd i opiekę zabezpiecza MOPP.  Zastrzegamy sobie zmiany miejsca wycieczek.

 UWAGA:  Rodzic musi wypełnić druk (zgoda na wyjazd, pesel dziecka i in. dane).
 W razie rezygnacji dziecka z wycieczki rodzic jest zobowiązany natyczmiast powiadomić organizatora.

 
Kolonia w Chłapowie -15 dni nad morzem 
  

 
w terminie od 01 lipca - 15 lipca 2012 r.w cenie 1150,00 zł. Zakwaterowanie w Ośrodku Kolonijnym JAŚMIN

 Oferta zawiera:  3 posiłki i podwieczorek * pokoje z łazienką i TV * opiekę kadry pedagogicznej * opieka ratowników w czasie kąpieli w morzu * turnieje sportowe * konkursy, zabawy * spacery po okolicy * wieczór przy ognisku * zabawy muzyczne „karaoke”, dyskoteki * wycieczki autokarowe na Hel oraz do Gdyni* ubezpieczenie NNW * transport 

 


http://www.knurow.bip.info.pl/index.php?idmp=56&r=o

Autor engine'u strony: Dawid Kopiec   |   Osobą uprawnioną do zmiany wyglądu oraz treści strony jest Jolanta Leśniowska
Data ostatniej modyfikacji tej strony: 14:14, 27 października 2014 r.
Firefox 2   |   Strona założona na OVH.pl 60 free - darmowy hosting   |   Panel administratora